eet

Elektronická evidence tržeb


4

VYBERTE SI VHODNÝ POKLADNÍ SYSTÉM:


CO JE TO EET?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.


EVIDOVANOU TRŽBOU JE JAKÁKOLI PLATBA, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

a) hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),
c) šeku, směnky nebo
d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

VYKAZOVÁNÍ INKASOVANÉHO OBNOSU

Každé prodejní místo bude prostřednictvím toho, kdo inkasuje tržby (hotovost, platební karty, šeky, poukázky atd.), velmi jednoduchým úkonem vykazovat přijímaný obnos, a to tak, že provozovatel obchodního místa zašle datovou zprávu o evidované tržbě ve formátu XML Finanční správě a ta během dvou sekund zašle zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí datové zprávy

ZASLÁNÍ ÚDAJŮ A ÚČTENKA

Poplatník je povinen zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Po obdržení unikátního kódu ze serveru Finanční správy jej vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Zákazník však nebude povinen vystavenou účtenku fyzicky převzít.

KONTROLU plnění zákona vykonává jednak Finanční správa, ale též Celní správa. Může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět i např. kontrolní nákup. Neodporuje-li to povaze kontrolního nákupu (tedy pokud nedojde k žádnému znehodnocení zboží nebo k realizaci služby), po jeho provedení může kontrolor od smlouvy odstoupit, tj. nákup vrátit.

CO JE PRO ZAVEDENÍ EET POTŘEBA

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat JEDNORÁZOVOU SLEVU ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.


ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB:


Více informací naleznete na internetové adrese www.eltrzby.cz. Jedná se o nezávislý informační portál Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který byl připraven ve spolupráci se společností MAKRO a dalšími odbornými partnery.

KDO A KDY?

Koho se EET týká?

Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

 • právnické osoby s podnikatelskou činností
 • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

Kdy EET začne?

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 13. 4. 2016, kdy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem č. 112/2016 Sb. 
Zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.


Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

 • v 1. fázi - od 1. prosince 2016: ubytovací a stravovací služby
 • ve 2. fázi  - od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod
 • ve 3. fázi - od 1. března 2018: ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
 • ve 4. fázi - od 1. června 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Koho se bude EET týkat?

Tržby budou evidovat poskytovatelé pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb, obchodníci velkoobchodu a maloobchodu, kteří inkasují hotovost, platby kartou, šeky, směnky nebo obdobná platidla. A to postupně, po jednotlivých vlnách. O zapojení dalších profesních skupin rozhodne Vláda ČR.

Bude se EET vztahovat i na drobné živnostníky typu „stánkaři“?

Bylo by nesystémové, kdyby z povinnosti evidovat tržby byly tyto podnikatelské subjekty vyňaty. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají „kamennou provozovnu“, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovaly tržby. Zjednodušeně řečeno – kdo využívá chytrý mobilní telefon, měl by být schopen elektronické evidence.

Kolik bude EET živnostníka stát?

Vzhledem k tomu, že EET nenařizují žádné stanovené zařízení a umožňují využívat širokou paletu zařízení od stávajících pokladen přes tablety až po chytré mobilní telefony, předpokládáme minimální náklady pro podnikatele. U nejmenších podnikatelů půjde maximálně o několik tisíc korun jednorázově nebo stokoruny měsíčně, u větších často jen o úpravu software. A pro skupinu drobných podnikatelů fyzických osob, kteří zaplatí daně, nemusí pořízení zařízení stát nic. Náklady na pořízení základního vybavení si v daném roce, ve kterém poprvé poplatník zaevidoval tržbu, může odečíst slevou na dani ve výši 5000 Kč od daně z příjmů, a to nejvýše do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Kdo bude moci uplatnit slevu na dani ve výši 5000 Kč?

Jednorázovou slevu ve výši 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Zdraží se zavedením EET služby živnostníků?

Pořízení některého z koncových zařízení do restaurace nebude pro majitele důvod ke zdražení. Navíc Ministerstvo financí souběžně se zákonem o evidenci tržeb navrhuje snížení DPH z 21 % na 15 %, aby nemusel zdražit. Poctiví hospodští, kteří daně platí, naopak můžou zlevnit, zbaví se totiž nekalé konkurence.

Co když podnikatel nemá připojení na internet?

Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání.

Kdo bude internetové připojení platit?

Většina podnikatelů se už dnes bez internetu neobejde. Pro ty tedy nevzniká další finanční zátěž. Pro ostatní je připojení k internetu (třeba přes mobilní telefon) nákladem podnikání.

Co když nejde internet?

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce. Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole – z důvodu, aby nedocházelo k obcházení zákona.

Co když spadne spojení během transakce?

V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.

Jaké jsou údaje zasílané finanční správě?

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Jaké údaje jsou uváděny na účtence?

Poplatník je na účtence povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód,
 • své daňové identifikační číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.