eet

Elektronická evidence tržebCO JE TO EET?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.


EVIDOVANOU TRŽBOU JE JAKÁKOLI PLATBA, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

a) hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),
c) šeku, směnky nebo
d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

VYKAZOVÁNÍ INKASOVANÉHO OBNOSU

Každé prodejní místo bude prostřednictvím toho, kdo inkasuje tržby (hotovost, platební karty, šeky, poukázky atd.), velmi jednoduchým úkonem vykazovat přijímaný obnos, a to tak, že provozovatel obchodního místa zašle datovou zprávu o evidované tržbě ve formátu XML Finanční správě a ta během dvou sekund zašle zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí datové zprávy

ZASLÁNÍ ÚDAJŮ A ÚČTENKA

Poplatník je povinen zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Po obdržení unikátního kódu ze serveru Finanční správy jej vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Zákazník však nebude povinen vystavenou účtenku fyzicky převzít.

KONTROLU plnění zákona vykonává jednak Finanční správa, ale též Celní správa. Může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět i např. kontrolní nákup. Neodporuje-li to povaze kontrolního nákupu (tedy pokud nedojde k žádnému znehodnocení zboží nebo k realizaci služby), po jeho provedení může kontrolor od smlouvy odstoupit, tj. nákup vrátit.

CO JE PRO ZAVEDENÍ EET POTŘEBA

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat JEDNORÁZOVOU SLEVU ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.


ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB:


Více informací naleznete na internetové adrese www.eltrzby.cz. Jedná se o nezávislý informační portál Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který byl připraven ve spolupráci se společností MAKRO a dalšími odbornými partnery.

KDO A KDY?

Koho se EET týká?

Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

  • právnické osoby s podnikatelskou činností
  • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

Kdy EET začne?

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 13. 4. 2016, kdy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem č. 112/2016 Sb. 
Zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.


Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016: ubytovací a stravovací služby
  • ve 2. fázi  - od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018: ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Bude se elektronická evidence týkat i malých zařízení, která NEJSOU PLÁTCI DPH?

V tomto případě je nutné podotknout, že placení DPH o zařazení do režimu zákona o evidenci tržeb primárně nerozhoduje. Subjektem, k němuž se vztahují povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, je poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Předmětem evidence tržeb jsou pak evidované tržby poplatníka – obecně tržby v hotovosti, platbami kartou, šeky, směnkami nebo obdobnými platidly. Evidovanou tržbou je u poplatníka daně z příjmů vždy pouze příjem, který není ojedinělým příjmem.

Mám tržby pouze bankovním převodem, musím se registrovat v EET?

Platby bankovním převodem na účet nebo vkladem na účet v bance, popř. platbou složenky na poště do EET nespadají a nemusíte se do EET přihlašovat ani nikam nic hlásit.

Mám restauraci a obchod, bude se mě EET týkat pro OBĚ ČINNOSTI najednou nebo postupně?

Tržby z restaurace jste povinen evidovat v první fázi realizace zákona, tj. od 1. 12. 2016. Tržby z maloobchodu budete povinen evidovat ve druhé fázi (od 1. 3. 2017). Pokud bude pro Vás z hlediska zavádění systému evidence ve firmě finančně a organizačně výhodnější evidovat tržby z obou činností zároveň, lze tržby z maloobchodu začít evidovat současně s tržbami z restaurace. Vaší povinností to ale není.

Je VÝŠE OBRATU rozhodujícím faktorem pro povinnost zavedení elektronické evidence?

Výše obratu v EET není rozhodující.

Lze účtenku vypsat RUČNĚ?

Zákon neupravuje způsoby vystavení účtenky, lze ji vypsat ručně a lze ji rovněž zasílat elektronicky. Je nutné dodržet stanovený rozsah údajů na účtence.

Jaké ÚDAJE musí obsahovat účtenka? 

Poplatník je podle § 20 na účtence povinen uvádět:

a)   fiskální identifikační kód,

b)   své daňové identifikační číslo,

c)   označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

d)   označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

e)   pořadové číslo účtenky,

f)   datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

g)   celkovou částku tržby,

h)   bezpečnostní kód poplatníka,

i)    údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Musím archivovat data v elektronické podobě i fyzicky v podobě vytištěných účetních dokladů (kontrolní pásky z pokladny)?

Zákon nepřidává žádné nové povinnosti ohledně archivace dat nad rámec již stávajících právních předpisů.

Musí mít každý účtující pracovník v provozovně své identifikační číslo nebo je vše vedeno na majitele provozu, resp. registrovaného poplatníka?

Zákon nesměřuje k nutnosti identifikace pracovníka obsluhujícího koncové pokladní zařízení (např. zaměstnance), samozřejmě pokud on není tím poplatníkem povinným tržby evidovat.

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést STORNO?

Informaci o stornu prostě odešlete do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen to bude vykázáno jako mínusová položka – provést storno je pochopitelně možné.

Co když jde o ojedinělý příjem (například z prodeje jablek ze zahrady)?

Ojedinělý příjem evidenci tržeb nepodléhá. Evidovanou tržbou je:

 - u poplatníka daně z příjmů fyzických osob pouze platba, která je příjmem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který

   - není předmětem daně z příjmů,

   - je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý nebo

   - podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

 - u poplatníka daně z příjmů právnických osob pouze platba, která je příjmem z činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který 

   - není předmětem daně z příjmů,

   - je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý,

   - podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

   - podléhá dani ze samostatného základu daně.


Další nejčastější otázky a odpovědi ohledně EET najdete na http://www.eltrzby.cz/cz/nejcastejsi-dotazy