Staňte se naším zákazníkem. Je to snadné.

Získat MAKRO kartu

MUSÍME SI POMÁHAT!

pomahame-banner-btn

Máte otevřeno a rozvážíte nebo vydáváte jídlo? Registrujte svůj podnik na Restu.cz a dejte o sobě vědět.
ZAPOJIT SE S RESTUDOPORUČENÁ
OPATŘENÍ

sito web
Doporučená opatření a nařízení pro gastro provozy v návaznosti na nařízení vlády (restaurace, zahrádky, kavárny, bufety).

DESATERO PRO
HORŠÍ ČASY

sito web
Pro ty restaurace, které pokračují v omezeném režimu, přinášíme praktické rady a tipy do kuchyně.

ÚLEVY A POMOC PRO PODNIKATELE

sito web
Situace se stále mění a vedení státu hledá cesty, jak dopady koronaviru ulehčit. Shrnutí vládních opatření.
 
DESATERO PRO HORŠÍ ČASY
Kvůli šíření epidemie koronaviru byly zavřeny všechny restaurace v České republice a podnikům zůstala pouze možnost prodeje z výdejového okénka nebo rozvážka. Pro ty, kteří se rozhodli to nevzdat a pokračují i v tomto omezeném režimu, přinášíme desatero praktických rad a navrch inspiraci do kuchyně.

1 / HYGIENA NA PRVNÍM MÍSTĚ
Přísné dodržování hygienických pravidel (HACCP) při přípravě pokrmů je nezbytným standardem každého provozu i za běžných okolností.

2 / START V ŠATNĚ
Personál se musí po příchodu na pracoviště převléknout do pracovního oděvu – to platí i pro obsluhu výdejového okénka! 
Civilní a pracovní oblečení by mělo být uložené zvlášť.

3 / PRŮBĚŽNÁ DEZINFEKCE
Při vstupu do prostor kuchyně a restaurace je nutné si vždy vydezinfikovat ruce, aby se předešlo případnému přenosu z šaten, chodeb a skladů. Zvyšte frekvenci sanitace madel, klik, toalet apod. 
 
4 / TEPLOTNÍ ŘETĚZEC
Používejte ohřevné vany s termostatem. Teplota vydaných pokrmů nesmí klesnout pod 70 °C, a to až do předávky platícímu zákazníkovi. Stejné pravidlo platí i pro rozvoz, během něhož je nutné dodržet teplotní řetězec. 
 
5 / PODROBNÝ ZÁPIS
V průběhu výdeje jednotlivých jídel je třeba zapisovat teploty, a to v hodinových intervalech. Limit na výdej hotovek jsou tři hodiny, ohřívejte tedy jen takové množství, které za tuto dobu prodáte. V opačném případě by se podle předpisů mělo jídlo se záznamem zlikvidovat.
 
6 / DO ZÁSOBY
Pokud navaříte větší zásoby, zamrazte je pomocí šokeru a monitorujte záznamy o koloběhu od přípravy až po prodej. 
Pamatujte také na to, že se starší pokrm nesmí doplňovat novým jídlem do stejných vydávacích nádob.
 
7 / PRAVIDLA VÝDEJE
Jednorázové obaly určené k výdeji pokrmů by měly být uložené tak, aby se nemohly ničím kontaminovat, to znamená, že je třeba je zabalit nebo uschovat v uzavíratelných nádobách.
 
8 / BEZPEČNÝ KONTAKT
Při výdeji z okénka maximálně dbejte na používání ochranných pomůcek (roušek, rukavic), dezinfekčních gelů na ruce a také prostředků na dezinfekci výdejního pultu. Kontrolujte odstup zákazníka, aby nemohl kontaminovat vydávaný pokrm. Snažte se dobu vyřízení zakázky zkrátit na minimum. Nejlepší variantou je objednávka po telefonu či e-mailem a platba kartou. Terminál je třeba průběžně dezinfikovat, hotovost by měl přijímat jiný pracovník, než který vydává jídlo. Pamatujte také na to, že podle nařízení je možný pouze prodej mimo provozovnu. Vstup veřejnosti do provozovny je zakázaný, a to i v případě, že by si zákazník uvnitř pouze vyzvedl jídlo s sebou.
 
9 / POČÍTEJTE, KALKULUJTE
Pokud ještě zvažujete, zda se vám omezený provoz podniku vůbec vyplatí, sepište si na papír základní kalkulaci. Například prodej 150 porcí denně po 150 Kč nevygeneruje zisk, ale může pokrýt náklady na suroviny, personál a energie. Výsledek se pak sice může pohybovat okolo nuly, ale personál nepřijde o práci a současně můžete získat či udržet zákazníky. Prodáte-li více, suroviny nebo personál se vám zlevní.
 
10 / DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Máte otevřeno? Využijte webových stránek a sociálních sítí svých i městského úřadu nebo vývěsní tabule a informujte o tom své zákazníky. I my v MAKRO bychom vás v tomto extrémně náročném období rádi podpořili, a proto jsme pro vás zajistili bezplatnou registraci na portále gastronomického průvodce Restu.cz. Postaráme se o maximální informovanost, propojíme vás s vašimi zákazníky v regionu a využijeme všech komunikačních kanálů.
 

Vláda na svém mimořádném jednání dne 16.října schválila další balík opatření na pomoc podnikatelů.

  • Kompenzační bonus OSVČ

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.

Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.

Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

Přes velmi omezené časové možnosti se do operativní přípravy vládního návrhu zapojili i zástupci komory, kteří se v rámci vládního kurzu na co nejužší okruh subjektů kompenzačního bonusu snažili o pokud možno rozumné zacílení bonusu. Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu.


  • Odložení EET

Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.

Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start. Novelu je třeba schválit ještě v letošním roce, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze.


  • „Ošetřovné“ pro OSVČ

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.

Bližší informace k  se můžete dočíst ZDE.

Vítáme, že vláda pružně zareagovala na mimořádnou situaci a podobně jako na jaře při uzavření škol a nucené domácí výuce se rozhodla vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné při péči o nezaopatřené děti nevztahuje.

 

  • Program AgroCovid Potravinářství

Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.


  • Záruční program COVID III (prodloužen)

Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit „Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů“ vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.

Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.


  • Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Jedná se o dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Prakticky dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

Podrobné informace si můžete přečíst ZDE.


  • Cizinci se zaměstnaneckou kartou

Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.


  • MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Podrobnosti naleznete ZDE.

Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí. Na rozdíl od původní (jarní) výzvy program již nevyžaduje povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako připravovaný daňový pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající ve vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat prostřednictvím Systému AIS MPO, pokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony. Nepodařilo se prosadit, aby program umožnil pomoc i nájemcům spřízněným s pronajímateli, přestože jsou v praxi zcela běžné a ekonomicky racionální (a samozřejmě i zcela legální) obchodní modely, kde jsou oba subjekty spřízněny.

Zdroj: HK ČR


Vláda schválila na jednání dne 19.10. 2020 program COVID cestovní ruch


Program COVID cestovní ruch (podpora
v celkové výši 500 mil. Kč) je v současné době zaměřen pouze na pomoc cestovním kancelářím, cestovním agenturám a průvodcům. O dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je určena podpora ve výši 50 000 korun. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci.


 
Do kterých obalů servírovat jídlo?
Do kterých obalů servírovat jídlo? Pro prodej jídel s sebou nebo rozvoz potřebujete termo krabičky a jiný obalovací materiál. Většinou se jedná o materiál na jedno použití, který prodražuje výdej jídla. Některé obaly se mohou dokonce kompostovat.