Zásady spravedlivých pracovních podmínek a sociálního partnerství

Jakožto mezinárodní společnost trváme na udržitelném přístupu a snažíme se jít příkladem ve všech oblastech našeho podnikání. Jednou z nedílných součástí našich zásad je snaha o zajištění spravedlivých pracovních podmínek po celém světě.

1. Předmět


Obchodní praktiky a rozhodování společnosti Metro se na celém světě řídí obchodními zásadami společnosti METRO AG, které platí jak pro korporátní sféru, tak pro chování jednotlivých zaměstnanců. Tyto zásady vychází ze zásad řízení lidských zdrojů pro podnikatelskou činnost.

Jedna z obchodních zásad (7) se týká respektování pracovních podmínek.


METRO GROUP se zavázala dodržovat spravedlivé pracovní podmínky na celém světě a uznává práva zaměstnanců na to, aby jednali v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy. V rámci METRO GROUP je nutné dodržovat všechny platné předpisy pracovního práva. Společnosti v rámci METRO GROUP respektují právo zaměstnanců se zapojit do kolektivního vyjednávání, a to v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy.

Aby bylo ze strany každé provozní jednotky na světě zajištěno důsledné dodržování této zásady týkající se pracovních postupů, byl v r. 2004 zaveden soubor globálních zásad vycházející z této obchodní zásady, který v r. 2008 potvrdila správní rada METRO AG.

2. Rámec


Zásady spravedlivých pracovních podmínek a sociálního partnerství platí pro všechny zaměstnance, kteří pracují pro jakoukoli společnost spadající pod METRO GROUP na celém světě. Na základě řídícího modelu skupiny - decentralizace a zodpovědnost - je v rámci těchto zásad každé místní vedení odpovědné za zajištění sociálního dialogu se zaměstnanci a zástupci zaměstnanců, a též za spravedlivé pracovní podmínky v každé zemi.

3. Zásady


3.1    METRO GROUP se zavázala dodržovat spravedlivé a legitimní pracovní podmínky na celém světě.


3.2    METRO GROUP v rámci svého pole působnosti na svých trzích a ve svých podnicích bezvýhradně podporuje čtyři základní zásady ILO (Mezinárodní organizace práce). Tyto zásady se konkrétně týkají těchto bodů:


a.    Svoboda sdružování a respektování práva na kolektivní vyjednávání.


 • Základními prvky podnikové struktury jsou otevřené kanály komunikace mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a s nimi související vztahy se zaměstnanci zvolenými zástupci, které jsou založené na upřímnosti a důvěře. Tato zásada platí v každé zemi, kde METRO GROUP obchoduje. V rámci vztahů založených na důvěře respektují společnosti spadající do METRO GROUP právo na kolektivní vyjednávání zaměstnanců a jejich právo na sdružování.
 • METRO GROUP potvrzuje, že zaměstnanci, kteří se rozhodli vstoupit do odborového svazu na základě zásad Mezinárodní organizace práce, nebudou kvůli svému členství propuštěni, ani žádným způsobem diskriminováni.
 • Co se týče odborových organizací ve společnostech a na trzích, zastává METRO GROUP přísně neutrální stanovisko. Důsledkem je, že místní generální ředitel nebude prosazovat, ani bránit úsilí organizovat odborové svazy, jejichž uspořádání je v souladu s vnitrostátně stanovenými právy a zákony.
 • V rámci těchto zásad je odpovědností místních sociálních partnerů vymezit a vytvořit vztah na bázi sociálního partnerství. Střety zájmu nebo konflikty, které jsou přirozenou součástí vztahů, budou projednávány v rámci otevřeného, profesionálního dialogu, a budou řešeny spravedlivě.
 • Konstruktivní sociální dialog oběma stranám přináší mnoho příležitostí, avšak pouze za předpokladu, že se budou sociální partneři chovat takovým způsobem, který přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti společnosti, a tím pádem z dlouhodobého hlediska zajistí místní pracovní příležitosti. Základem pro toto zajištění je vzájemné respektování zástupců vedení a zaměstnanců a jejich společný zájem se zasazovat o dlouhodobý úspěch společnosti.
 • Pravidelné schůze o nadnárodních otázkách za účelem informování a porady zástupců vedení a zaměstnanců posilují mezinárodní spolupráci, pomáhají ke vzájemnému pochopení a podporují internacionalizaci jakožto hnací sílu růstu skupiny. Externí partneři METRO GROUP v sociálním rámci na mezinárodní úrovni tvoří zastřešovací organizace zaměstnavatelských sdružení a odborů v obchodním a maloobchodním odvětví. Evropské fórum METRO GROUP slouží jako mezinárodní diskuzní platforma pro nadnárodní otázky.

b.    Odstranění všech forem nucené nebo povinné práce a kázeňská opatření


 • METRO GROUP kategoricky odmítá veškeré formy nucené nebo povinné práce včetně zaměstnávání vězňů, skládání kaucí nebo zadržování dokladů totožnosti svých zaměstnanců po zahájení pracovního poměru, a to na všech svých trzích a ve všech svých podnicích. Respektuje zásadu svobodné volby zaměstnání.
 • Společnost nezadržuje žádnou část mzdy, prémií, majetku nebo dokumentu svého zaměstnance s cílem přinutit zaměstnance nadále pracovat pro společnost.
 • Zaměstnanec má právo opustit pracoviště po odpracování běžné pracovní doby a kdykoli může dát výpověď za předpokladu, že ji svému zaměstnavateli oznámí dopředu v přiměřené lhůtě.
 • Společnost se v žádném případě nezapojuje ani nepodporuje nelegální obchod s lidmi.
 • METRO GROUP jedná se všemi zaměstnanci s úctou a respektem. Společnost netoleruje používání tělesných trestů, psychologický, fyzický nátlak ani slovní napadání svých zaměstnanců.

c.    Zákaz dětské práce


 • METRO GROUP nepovoluje dětskou práci v žádné ze svých společností po celém světě. Toto stanovuje dohoda Mezinárodní organizace práce, úmluvy Organizace spojených národů a vnitrostátní právní předpisy. METRO GROUP zastává stanovisko, že zejména práva mladých zaměstnanců potřebují být chráněna.

d.    Odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání


 • METRO GROUP hodnotí všechny své zaměstnance na základě jejich schopností a výkonnosti. METRO GROUP, jakožto zaměstnavatel zajišťující rovné příležitosti, nabízí všem zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání stejné příležitosti, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, případné postižení, náboženství či vyznání.

3.3    Odměňování


 • Mzda vyplácená za běžnou pracovní dobu, hodiny přesčasu a příplatky za směnnost splňují nebo překračují zákonem stanovené minimum a/nebo průmyslové standardy.
 • Neprovádí se nezákonné, neoprávněné nebo kázeňské srážky ze mzdy.
 • V situacích, kde zákonem stanovená minimální mzda a/nebo průmyslové standardy nestačí pokrýt životní náklady a poskytnout určitý dodatečný disponibilní příjem, jsou společnosti v rámci METRO GROUP podporovány, aby svým zaměstnancům poskytovaly dostatečné odměňování, které uspokojí jejich potřeby.
 • Srážky ze mzdy jako kázeňská opatření jsou zakázány, ledaže by to umožňovaly vnitrostátní právní předpisy a svobodně sjednaná platná kolektivní smlouva.
 • METRO GROUP zajišťuje, aby byli zaměstnanci podrobně a opakovaně seznamováni se složením mzdy a benefitů. METRO GROUP dále zajistí, aby byly mzdy a odměny v plném souladu se všemi platnými zákony, a aby zaměstnanci dostávali plat takovým způsobem, který je pro ně praktický.
 • METRO GROUP proplácí veškerou práci přesčas s příplatkem, jak stanovují vnitrostátní předpisy. V zemích, kde příplatek za práci přesčas neupravují právní předpisy, ani kolektivní smlouva, bude zaměstnancům práce přesčas proplacena s příplatkem nebo bude navýšena o částku, kterou běžně udávají průmyslové standardy. Zaměstnanec si může vybrat preferovanou variantu.

3.4    Pracovní doba


 • METRO GROUP dodržuje všechny platné vnitrostátními předpisy a průmyslové standardy týkající se pracovní doby a dnů pracovního klidu.
 • Nejvyšší dovolený počet odpracovaných hodin v týdnu upravují vnitrostátní předpisy, všeobecně by neměl pravidelně přesahovat 48 hodin týdně a počet přesčasových hodin v týdnu by neměl činit více než12 hodin.
 • Práce přesčas je zcela dobrovolná a bude proplacena s příplatkem. Práce přesčas je v případech, kdy je zapotřebí pro uspokojení krátkodobé podnikové potřeby a činnost METRO GROUP, předmětem kolektivní smlouvy. Podmínkou pro tuto smlouvu je, aby byla svobodně sjednána s organizacemi zaměstnanců zastupujících značnou část pracujících. Po tomto vyjednání může společnost požadovat takovou práci přesčas, která je v souladu s kolektivními smlouvami. Jakákoli smlouva musí splňovat výše uvedené požadavky.

Každý zaměstnanec METRO GROUP má po šesti po sobě jdoucích odpracovaných dnech nárok na alespoň jeden volný den. Výjimku z tohoto pravidla lze učinit pouze v případě, že jsou splněny obě z níže uvedených podmínek:

 • Vnitrostátní předpisy umožňují, aby pracovní doba překročila toto omezení.
 • Platná, svobodně sjednaná kolektivní smlouva umožňuje počítat průměrnou pracovní dobu, včetně odpovídající doby odpočinku.

3.5    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)


 • METRO GROUP zajišťuje bezpečné a hygienické pracovní prostředí a podniká účinné kroky pro to, aby bylo zabráněno případným nehodám a úrazům zaměstnanců, které mohou vyvstat nebo jsou spojeny s výkonem práce. METRO GROUP usiluje o snižování pracovních rizik, přičemž zohledňuje obecné poznatky ze sektoru a konkrétní rizika s tímto sektorem spojená.
 • METRO GROUP stanoví a bude se řídit jasně stanoveným souborem předpisů a postupů pro identifikaci, prevenci a minimalizaci potenciálních nebezpečí a rizik.
 • Všichni zaměstnanci mají právo se vyhnout je ohrožujícímu vážnému nebezpečí, aniž by potřebovali získat povolení od společnosti.
 • Dále je důležité, aby byl jmenován zástupce vedení zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců. Tento zástupce bude odpovídat za implementaci zásad BOZP. Všichni zaměstnanci se budou v rámci BOZP pravidelně účastnit školení a o jejich účasti bude proveden záznam. BOZP školení se bude opakovat pro nové a přeložené zaměstnance. Ve společnosti budou stanoveny systémy, které zaměstnancům umožní, aby byli schopni rozpoznat, vyhnout se, anebo reagovat na případné hrozby BOZP.