Evropská iniciativa o vertikálních vztazích v potravinovém řetězci: Zásady správné praxe

MAKRO Cash & Carry CR


METRO GROUP se závazně připojila k Evropské iniciativě o vertikálních vztazích v potravinovém řetězci. Účelem této Iniciativy a jejích Zásad je podpora správné obchodní praxe jako základ pro komerční chování v prostředí evropského potravinového řetězce. Zásady správné praxe zajišťují rámec pro obchodní vztahy, které respektují smluvní svobody a garantují volnou soutěž, vzájemnou důvěru a kontinuitu, které jsou podmínkou pro obchodní růst, inovaci a tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, společenský a environmentální).

Více informací najdete na: http://www.supplychaininitiative.eu/


Zásady správné praxe

Obecné zásady:
A. SPOTŘEBITELÉ: Smluvní strany by vždy měly v rámci vztahů mezi podniky brát v potaz zájmy spotřebitelů a celkovou udržitelnost dodavatelského řetězce. Smluvní strany by měly při distribuci zboží v rámci celého dodavatelského řetězce zajistit nejvyšší efektivitu a optimalizaci zdrojů.

B. SMLUVNÍ SVOBODA: Smluvní strany představují nezávislé hospodářské subjekty a vzájemně respektují svá práva nastavit si vlastní strategii a strategii řízení, a to včetně svobody nezávisle se rozhodnout, zda uzavřít, či neuzavřít dohodu.

C. POCTIVÝ OBCHODNÍ STYK: Smluvní strany by se k sobě měly chovat zodpovědně, jednat spolu v dobré víře a s náležitou profesionální péčí.

Konkrétní zásady:
1. PÍSEMNÉ DOHODY: Dohody by měly mít písemnou formu vyjma případů, kdy je to neproveditelné, nebo případů, kdy ústní dohody jsou pro obě strany přijatelné a výhodné. Měly by být jasné a transparentní a upravovat co možná nejvíce relevantních a předvídatelných prvků, včetně práv a postupů jejich ukončení.

2. PŘEDVÍDATELNOST: Nesmí docházet k jednostranným změnám smluvních podmínek s výjimkou případů, kdy byla možnost jednostranné změny a okolnosti a podmínky, za nichž k ní může dojít, sjednány předem. Dohody by měly stanovit postup, v rámci kterého každá ze stran projedná s druhou stranou případné změny, jež jsou na základě smlouvy možné a jež jsou nezbytné pro provádění dohody či vzhledem k nepředvídatelným okolnostem.

3. DODRŽOVÁNÍ DOHOD: Dohody se musí dodržovat.

4. INFORMACE: Dochází-li k výměně informací, musí se tak dít v přísném souladu s právními předpisy pro hospodářskou soutěž a dalšími platnými právními předpisy, jednotlivé strany by měly také přiměřeným způsobem zajistit, aby poskytnuté informace byly správné, a nikoliv zavádějící.

5. DŮVĚRNOST: Je třeba respektovat důvěrnost informací s výjimkou případů, kdy už jsou příslušné informace veřejné, nebo je přijímající strana nezávisle získala zákonným způsobem a v dobré víře. Důvěrné informace přijímající strana využije pouze pro účely, k nimž byly tyto informace poskytnuty.

6. ODPOVĚDNOST ZA RIZIKO: Všechny smluvní strany v dodavatelském řetězci by měly odpovídajícím způsobem nést svá podnikatelská rizika.

7. ODŮVODNĚNÉ POŽADAVKY: Žádná smluvní strana nepoužije výhrůžky k tomu, aby získala neodůvodněnou výhodu či přenesla neodůvodněné náklady.

Řešení sporů:

V případech, kdy se Vy jako náš obchodní partner cítíte poškozen porušením některého z výše uvedených Pravidel adresujte Váš podnět na:

Ludmila Schnebelt
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, Praha 5, 155 00, Česká republika
Ludmila.Schnebelt@makro.cz

Detailně danou záležitost popište, včetně Zásady, která byla dle Vašeho názoru porušena. Váš podnět bude prověřen se vší vážností s tím, že budete kontaktován v nejbližší možné době, abychom celou záležitost společně vyřešili.