Obchodní podmínky

společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 83051
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha 515
IČO:26450691, DIČ:CZ26450691

Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
účinné od 1. 11. 2017

1. Obecně
1.1. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem v Praze 5, Jeremiášova 1249/7 (dále jen společnost MAKRO) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash and carry registrovaným podnikajícím subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenu dohodu o registraci, vydány zákaznické karty a tak uzavřenou smlouvu o prodeji, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

1.2. Společnost MAKRO vydá zákaznickou kartu zákazníkovi po splnění podmínek pro její vydání, a to nejvýše pěti oprávněným zástupcům zákazníka - určeným fyzickým osobám (držitelům karty). O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti MAKRO.

1.3. Držitele karty určuje výhradně zákazník, tj. osoba oprávněná za něj jednat.
Všechny nákupy realizované na základě vydané zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet zákazníka.

1.4. Zákazník je oprávněn v souvislosti se svým podnikáním na základě karty vydané jím určeným držitelům nakupovat zboží a jiné nabízené služby ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO.

2. Podmínky registrace a vydání zákaznické karty
2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikajícím subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska nepřenositelnou zákaznickou kartu na základě žádosti o registraci a po:

  • předložení originálu živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění);
  • prokázaní aktivního podnikání (vystavené faktury, výpis z bankovního účtu)
  • vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s těmito Obchodními podmínkami společnosti MAKRO

2.2. Registrovaným zákazníkům v případě ztráty, změny osoby oprávněného držitele a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska novou kartu za poplatek, jehož výše je uvedena v aktuálním ceníku společnosti MAKRO.

2.3. Vlastníkem karty zůstává společnost MAKRO, která je oprávněna za stanovených podmínek použití karty zablokovat nebo ji odejmout.

2.4. O případném vydání nové zákaznické karty zákazníkům, jimž byla karta dříve zablokována, rozhodne na základě písemné žádosti společnost MAKRO.

2.5 Subjekt s jedním identifikačním číslem může uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti MAKRO.

2.6. Společnost MAKRO je oprávněna vydat i jiné než standardní zákaznické karty, vymezující užší podmínky spolupráce.

3. Zrušení registrace a odstoupení společnosti MAKRO od smlouvy o prodeji
3.1. Registrovaným zákazníkům společnosti MAKRO, kteří:

a) o zablokování zákaznické karty sami požádají nebo
b) zneužijí zákaznickou kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo
c) v případě, že držitelé karty anebo osoby k zákaznické kartě jejím držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO nebo
d) v období stanoveném společností MAKRO nerealizují nákup a nedosáhnou obratového limitu ve velkoobchodních střediscích stanoveného společností MAKRO, nebo
e) opakovaně nerespektují bezpečnostní opatření společnosti MAKRO, nebo
f) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
g) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost MAKRO či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost MAKRO zákaznickou kartu zablokuje a odstoupí od smlouvy se zákazníkem.

3.2. Není-li zákaznická karta z důvodů shora uvedených odebrána v zákaznickém oddělení velkoobchodního střediska, je zákazník povinen kartu po jejím zablokování bez zbytečného odkladu společnosti MAKRO vrátit, jinak je společnost MAKRO oprávněna vyžadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním karty a náhradu případné škody.

3.3 Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů zákazník společnosti MAKRO svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost MAKRO na tento fakt upozornit a společnosti MAKRO kartu vrátit, jinak je společnost MAKRO oprávněna její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na oprávněných držitelích.

3.4. Společnost MAKRO je oprávněna kartu zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od smlouvy (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou reklamaci, důležitého sdělení zákazníkovi aj.)

3.5 Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat. V případě, že změnu registrace bude požadovat kterýkoliv oprávněný držitel zákaznické karty, má se za to, že tak jedná na základě řádného zmocnění registrovaného zákazníka. Zákazník tímto zmocňuje osoby jím určené jako držitelé karty k jednání se společností MAKRO v uvedeném rozsahu.

4. Zvláštní obchodní podmínky
4.1 Společnost MAKRO si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo:
a) odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznickou kartu osobám, které se neprokáží při vstupu do velkoobchodního střediska oprávněnou držbu karty jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.),
b) odmítnout přístup více jak jedné osobě v doprovodu držitele zákaznické karty,
c) odmítnout zejména z bezpečnostních důvodů přístup dětem pod 140 cm,
d) odmítnout přístup osobám s osobními zavazadly přesahujícími vymezený rozměr, která nebyla uložena v bezpečnostních schránkách ve vstupu do velkoobchodního střediska,
e) odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku,
f) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska,
g) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech,
h) pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne,
i) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží až po opuštění velkoobchodního střediska.

4.2. Ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO není dovoleno bez souhlasu ředitele velkoobchodního střediska a vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy.

4.3 Na základě registrace zákazníka pro účely společností MAKRO poskytovaných služeb mohou být zákazníkovi přiděleny přístupové údaje, na jejichž základě je zákazník oprávněn objednávat či nakupovat zboží u společnosti MAKRO. Veškeré přístupové údaje včetně hesla do jakékoliv aplikace společnosti MAKRO jsou přísně důvěrné a zákazník je povinen o nich zachovávat mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.

Veškeré individuální ceny zboží či individuální cenové nabídky sdělené v jakékoliv formě společností MAKRO zákazníkovi jsou součástí obchodního tajemství společnosti MAKRO a zákazník je povinen o nich zachovávat přísnou mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.

V případě porušení zákazníkem jakékoliv jeho výše uvedené povinnosti je společnost MAKRO oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené dle příslušných obchodních podmínek a současně zrušit registraci zákazníka opravňující jej k nakupování zboží od společnosti MAKRO a vymáhat po zákazníkovi veškeré škody jí v důsledku této skutečnosti vzniklé.

4.4 Společnost MAKRO je oprávněna navrhovat změny těchto obchodních podmínek. Společnost MAKRO poskytne zákazníkovi informace o navrhované změně těchto obchodních podmínek nejméně třicet (30) kalendářních dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti. Informace o navrhované změně, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, poskytne společnost MAKRO zákazníkovi písemně či jiným způsobem komunikace s ním dohodnutým.  Společnost MAKRO je povinna mít navrhované znění těchto obchodních podmínek k dispozici ve svých velkoobchodních střediscích a umístit je i na své webové stránce www.makro.cz/obchodní-podmínky. Pokud zákazník nevyužije svého práva písemně odmítnout navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek nejpozději jeden (1) kalendářní den před navrhovaným dnem účinnosti takové změny, platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého společností MAKRO.  V případě, že zákazník výše uvedeným způsobem odmítne návrh společnosti MAKRO na změnu těchto obchodních podmínek, tak mu vzniká právo písemně vypovědět smlouvu uzavřenou se společností MAKRO dle těchto obchodních podmínek a po dobu výpovědní doby budou pro zákazníka nadále platné a účinné obchodní podmínky ve znění před navrhovanou změnou. Výpovědní doba v takovém případě činí třicet (30) kalendářních dnů a počíná běžet doručením výpovědi společnosti MAKRO. Jestliže zákazník navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek písemně neodmítne nebo navrhovanou změnu obchodních podmínek odmítne, ale nevyužije vzniklé právo smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek výše uvedeným způsobem písemně vypovědět, tak platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého společností MAKRO.