PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY WiFi A INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podmínky užívání služby WiFi

Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o., IČ: 26450691, se sídlem v Praze 5, Jeremiášova 1249/7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (dále jen „společnost makro“) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash & carry registrovaným podnikajícím subjektům a korporacím, kteří s ní mají uzavřenu dohodu o registraci, vydány zákaznické karty a tak uzavřenu smlouvu o prodeji.

Společnost makro se rozhodla zvýšit zákaznický komfort a zlepšit podmínky v průběhu nakupování zboží a služeb v jejích velkoobchodních střediscích, a z tohoto důvodu umožňuje držitelům makro karet využít bezplatné služby bezdrátového připojení k Internetu v prostorách svých velkoobchodních středisek v České republice (dále jen „WiFi služba“). Technickým poskytovatelem bezdrátové WiFi služby je společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. (dále jen „poskytovatel sítě“).

Podmínkou využití WiFi služby je autorizace uživatele a odsouhlasení těchto Podmínek využívání služby WiFi a dodržování pravidel zde uvedených.

Na poskytnutí WiFi služby není právní nárok a společnost makro je oprávněna službu WiFi kdykoli odpojit, resp. zablokovat, a to plošně, případně ve vztahu ke konkrétnímu uživateli (např. z bezpečnostních důvodů). Společnost makro není přímým poskytovatelem WiFi služby (tím je poskytovatel sítě) a neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly držitelům makro karty v souvislosti s použitím této služby vzniknout.

Společnost makro není odpovědna za jakékoliv závazky, jež by mohly z činnosti držitelům makro karty používajících WiFi službu vyplynout vůči třetím osobám. Poskytovaná WiFi služba formou bezdrátového připojení k Internetu není šifrována. Přenášená data mohou být viditelná i ostatním uživatelům Internetu a společnost makro neodpovídá za jakákoli bezpečnostní nebo jiná rizika vyplývající z toho pro uživatele.

Služba je poskytována bezúplatně prostřednictvím zařízení umožňujících bezdrátový přístup k internetu v prostoru provozoven společnosti makro. K síti WiFi je povoleno připojovat pouze následující zařízení: mobilní telefon, tablet, přenosný počítač. Je zakázáno využívat WiFi služby pro účely zřízení WiFi přístupových bodů, klientských stanic nebo hotspotů. Společnost makro neposkytuje držitelům makro karty přístrojové zařízení k využívání WiFi služby a neposkytuje ani technickou podporu těm držitelům makro karty, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení.

Držitelé makro karty jsou při využívání WiFi služby povinni respektovat autorskoprávní a jiné právní předpisy a využívat informační zdroje na Internetu v souladu s právními a morálními normami. Případné zneužití dat a informací může být trestné.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s využitím WiFi služby

Držitel makro karty bere na vědomí, že využití WiFi služby je podmíněno poskytnutím, resp. zpracováváním některých osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Těmito osobními údaji jsou zejména: číslo makro karty a jedinečný identifikátor síťového zařízení (MAC); tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze ze strany společnosti makro za účelem poskytování Wifi služby. Vedle toho jsou poskytovatelem sítě shromažďovány a zpracovávány další provozní nebo lokační údaje jako je IP adresa a operační systém zařízení.

Držitel makro karty tedy přihlášením ke službě WiFi souhlasí s výše uvedeným zpracováním osobních údajů (souhlas ve smyslu čl. 6 odst. věty 1 písm. a) GDPR). Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 6 měsíců.

Pro další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, včetně toho, jaká práva uživatelům plynou z nařízení GDPR, viz prosím naše Informace o zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naši společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v Informaci o zpracování osobních údajů.


Změna podmínek WiFi služby

Společnost makro si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit tyto Podmínky užívání služby WiFi; o této změně bude uživatel/držitel makro karty vždy předem informován, a to formou uveřejnění těchto změn na webových stránkách naší společnosti www.makro.cz v sekci Osobní údaje, resp. oznámením zaslaným na poskytnuté kontaktní údaje. Zároveň bude uživatel při novém přihlášení k WiFi službě vyzván k odsouhlasení nového znění Podmínek.

Tyto Podmínky jsou účinné od dne 25.5.2018

Card
Staňte se zákazníkem

Pokud máte firmu nebo jste OSVČ, staňte se naším zákazníkem během pár minut.

Zaregistrujte se
location
Kde jsme

Najděte svoji nejbližší makro prodejnu.

Navštivte nás
dialogcheck
Akční nabídka

Prohlédněte si aktuální nabídku.

Do nabídky
App
Aplikace Moje makro

Stáhněte si aplikaci moje makro pro partnery

Zjistit více