ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SOCIÁLNÍ MÉDIA

O naší společnosti

Více o naši společnosti

1. Obecné informace

a) Úvod

My, Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7 150 00 Praha 5 (dále: „makro“; „My“), si vážíme vašeho zájmu o naše kanály sociálních médií a naši společnost. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme při používání našich kanálů sociálních médií a služeb a funkcí v nich obsažených a jak je zpracováváme a pro jaké účely.

b) Odpovědná osoba

Za níže popsané zpracování údajů jsme částečně odpovědní my, makro, a částečně provozovatel platformy příslušného kanálu sociálních médií. Provozovatel příslušné platformy a my jsme společně odpovědní za jednotlivé zpracování (např. Facebook Insights) ve smyslu čl. 26 GDPR. O zpracování vašich údajů ve společné odpovědnosti vás budeme informovat v samostatné kapitole.

c) Kanály sociálních médií

Provozujeme následující kanály sociálních sítí:    

d) Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti makro

Kdykoli můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí následujících kontaktních údajů: Makro Cash & Carry ČR s.r.o., pověřenec pro ochranu údajů, Jeremiášova 1249/7 150 00 Praha 5, e-mail: poverenec@makro.cz

e) Pověřenci pro ochranu osobních údajů příslušných provozovatelů platforem

Kontaktní údaje příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webových stránkách příslušného provozovatele platformy:

2. Informace týkající se zpracování osobních údajů společností makro

a) Komunikace s námi

Pokud nás kontaktujete, použijeme vaše jméno a další údaje, které nám poskytnete, ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V jednotlivých případech sdílíme váš obsah na našem kanálu sociálních médií, pokud je to funkce kanálu sociálních médií, a komunikujeme prostřednictvím něj. Pokud nám zašlete žádost prostřednictvím kanálu sociálních médií, můžeme vás také odkázat na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost, v závislosti na požadované odpovědi. Své dotazy můžete samozřejmě vždy zasílat na naše výše uvedené kontaktny. Vaše osobní údaje uchováváme pouze  dlouho, jak jsou vyžadovány pro výše uvedený účel nebo pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Všechny vaše veřejné příspěvky zůstávají na časové ose po neomezenou dobu, pokud je nesmažeme, například z důvodu aktualizace podkladového tématu nebo porušení zákona, nebo příspěvek nesmažete sami. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z cíle vyřízení vašich požadavků na informace.

b) Funkce komunity

Na našich kanálech sociálních médií vám nabízíme různé funkce komunity (např. zveřejňování příspěvků na zeď, zanechání komentářů nebo lajkování nebo sdílení příspěvků). Vezměte prosím na vědomí, že naše kanály sociálních médií jsou veřejné a jakékoli osobní údaje, které zveřejníte, mohou zobrazit ostatní. Není pro nás možné kontrolovat, jak ostatní uživatelé našich kanálů sociálních médií tyto informace používají. Údaje zadané jako součást funkcí komunity shromažďujeme, abychom mohli poskytovat funkce komunity tak, jak bylo zamýšleno. Údaje zadané jako součást funkcí komunity shromažďujeme, abychom mohli poskytovat funkce komunity tak, jak bylo zamýšleno. Vaše údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR. Obsah zveřejněný v komunitních oblastech lze uložit na dobu neurčitou. Pokud si kdykoli budete přát, aby byl zveřejněný obsah odstraněn, zašlete nám prosím odpovídající zprávu - např. e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu.

c) Soutěže

Na našich sociálních sítích občas nabízíme soutěže. Pokud se zúčastníte, použijeme údaje, které jste uvedli při registraci (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, zákaznické číslo makro), za účelem plnění smlouvy o účasti, zejména za účelem oznámení výhry. Třetím osobám budou osobní údaje předány pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování soutěže (např. zaslání výhry). Pokud jste souhlas udělili v rámci soutěže, máte možnost tento souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že soutěží je možné se zúčastnit také přímo na veřejně viditelných webových stránkách některých kanálů sociálních médií. Pokud na dotčeném kanálu sociálních médií vystupujete pod jasným jménem nebo jste rozpoznatelní z fotografií ve vašem profilu, nelze z naší strany vyloučit identifikaci jinými uživateli. Po skončení soutěže údaje neprodleně smažeme, pokud nejsme oprávněni zpracovávat některé vaše údaje i po skončení soutěže na základě smlouvy o vaší účasti v soutěži nebo na základě vašeho souhlasu. Další informace naleznete v podmínkách účasti nebo v oznámeních o ochraně údajů příslušné soutěže. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) GDPR, a pokud jste k tomu dali souhlas, na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR.

d) Pozvánky na akce

Prostřednictvím kanálů sociálních sítí někdy také oznamujeme konání událostí či zveřejňujeme pozvánku na akci, ke které může být třeba vaší registrace. Při online registraci na události mohou být shromažďovány následující údaje: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (čísla) a zákaznické číslo makro. Tyto údaje jsou nutné pro zpracování registrací na akce, správu akcí a shromažďování informací o zákaznících. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Pokud je při registraci nutno udělit souhlas, zpracování se řídí čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Shromážděné údaje budou po skončení akce vymazány za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání.

e) Příjemci a předávání údajů do třetích zemí

V jednotlivých případech sdílíme váš obsah na našem příslušném kanálu sociálních médií, pokud je to funkce kanálu sociálních médií, a komunikujeme prostřednictvím něj. Pokud nám zašlete žádost prostřednictvím kanálu sociálních médií, můžeme vás také odkázat na jiné zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost, v závislosti na požadované odpovědi. Příjemcem údajů je nejprve příslušný kanál sociálních médií, kde mohou být předány třetím stranám pro jejich vlastní účely a na odpovědnost příslušného kanálu sociálních médií. Příjemcem publikací je i široká veřejnost, tedy potenciálně každý. Upozorňujeme, že při zpracování údajů provozovateli platformy mohou být uživatelské údaje zpracovávány mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). To může vést k rizikům, například proto, že by to mohlo ztížit vymáhání práv. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů příslušného provozovatele platformy. Údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU/EHP nebo mezinárodní organizaci, pokud neexistují odpovídající záruky. Patří mezi ně standardní smluvní doložky EU a rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

3. Informace týkající se zpracování osobních údajů provozovatelem platformy

Rádi bychom upozornili, že nabízený kanál sociálních médií a jeho funkce používáte na vlastní nebezpečí. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. sdílení, hodnocení). Společnost makro nemá žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných příslušným provozovatelem platformy, způsob zpracování a použití nebo předávání těchto údajů třetím stranám. V tomto ohledu také nemáme žádné účinné možnosti kontroly. IT infrastrukturu provozuje příslušný provozovatel platformy. Mají svá vlastní oznámení o ochraně údajů a udržují s vámi vlastní uživatelský vztah (za předpokladu, že jste registrovaný uživatel). Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů při používání vašeho uživatelského profilu, obraťte se na provozovatele platformy.

4. Společná odpovědnost, čl. 26 GDPR

Provozovatelé platformy a my působíme jako společní správci pro metody sledování webu používané příslušným provozovatelem platformy. Sledování webu (web tracking) může také probíhat bez ohledu na to, zda jste přihlášeni nebo registrováni na platformě sociálních médií. Metody sledování webu na platformě sociálních médií jen stěží ovlivníme a zejména je neumíme vypnout. Dostáváme pouze anonymní statistiky. Nemáme přístup k osobním údajům zpracovávaným provozovatelem platformy. Právním základem pro metody sledování webu je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z cíle optimalizace našeho kanálu sociálních médií.

5. Vaše práva

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva subjektu údajů v souvislosti s určitým zpracováním údajů, na které máme vliv, neváhejte kdykoli zaslat neformální zprávu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Vaši žádost (např. žádost o informace nebo námitku) poté sami zkontrolujeme nebo ji v případě potřeby předáme příslušné platformě sociálních médií, pokud se váš požadavek týká zpracování údajů provozovatelem platformy.

Máte následující práva:

  • Právo na informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na informace, čl. 15 GDPR),
  • Právo požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
  • Právo požadovat výmaz osobních údajů, a pokud byly osobní údaje zveřejněny, informace o žádosti o výmaz dalším odpovědným osobám (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
  • Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
  • Právo obdržet osobní údaje subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jiné osobě odpovědné za zpracování (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR). V případě kanálů sociálních médií to však můžete obvykle uplatnit pouze vůči provozovateli platformy sociálních médií, protože pouze on má přístup k údajům o vašem profilu.
  • Právo souhlas kdykoli odvolat, aby se zabránilo zpracování údajů na základě vašeho souhlasu. Odvolání nemá žádný vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním (právo na odvolání, čl. 7 GDPR),
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním údajů dochází k porušení GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR).

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR za předpokladu, že tam jsou důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Chcete-li využít svého práva vznést námitku, postačí zaslat e-mail na výše uvedenou možnost kontaktu.

 

Z důvodu možných změn ve zpracování popsaných výše nebo příslušných zákonů může být nutné tuto Informaci o zpracování osobních údajů změnit. Pokud ano, budeme vás o takových změnách informovat. Pokud změny ovlivní zpracování, které je založeno na vašem souhlasu, můžeme vás požádat o nový souhlas.