Hospodářské výsledky METRO GROUP 2013/14: Pozitivní vývoj hospodaření a růst prodejů o 1,3 %

7. ledna 2015

Ve fiskálním roce 2013/14 skupina METRO GROUP úspěšně pokračovala v transformačním procesu a dosáhla všech stanovených cílů. Do skupiny patří také česká síť MAKRO Cash & Carry ČR. EBIT před započtením mimořádných položek v souladu s očekáváním dosáhl úrovně 1,727 miliard EUR a růst prodejů očištěný o změny portfolia a efekty kurzových změn hodnoty 1,3 procenta. METRO GROUP dále významně posílila svůj finanční základ zásadním snížením čistého dluhu o 736 milionů EUR.

„Ve všech našich aktivitách jsme se významně posunuli. Z pohledu nabídky, služeb a marketingu jsme se systematicky zaměřovali na naše zákaznické skupiny,“ říká Olaf Koch, CEO společnosti METRO AG. „Tento trend se projevil na našich výsledcích. Čtvrtý kvartál byl obzvlášť významný s nárůstem prodejů ve všech našich prodejních divizích. Abychom tento vývoj udrželi, ve finančním roce 2014/15 budeme nejen pokračovat v transformaci METRO GROUP, ale tyto snahy ještě zintenzivníme,“ dodává.

Všechny prodejní divize přispěly k úspěšné transformaci METRO GROUP ve finančním roce 2013/14 společně se systematickým zaváděním nových strategií, opatření a iniciativ. Pozitivně nastartovaly prodejní divize METRO GROUP také nový finanční rok 2014/15, který začal na začátku října. Zejména divize METRO Cash & Carry a Media-Saturn zaznamenaly meziroční růst. METRO GROUP očekává celkově uspokojivý vývoj vánoční sezony v roce 2014.

V České republice METRO GROUP působí prostřednictvím velkoobchodní společnosti MAKRO Cash & Carry ČR. Ta zde provozuje 13 samoobslužných velkoobchodů. Ve finančním roce 2013/14 dosáhla prodejů v hodnotě 1,012 miliard EUR. Společnost zaměstnává 3 440 lidí.

Velkoobchodní divize METRO Cash & Carry v roce 2014 oslavila 50. narozeniny ve všech 28 zemích, kde působí. Ve stejné době uvedla novou identitu pod značkou YOU&METRO, na českém trhu VY& makro. Mezinárodní promoční kampaň Jubilejní týdny, která přinesla speciální nabídku na jeden produkt každý den po dobu 50 dnů na počest výročí, byla také významným impulsem pro hospodaření velkoobchodní dceřiné společnosti.

„Během jubilejního roku se nám podařilo přimět zákazníky navštěvovat naše centra častěji, přitáhnout nové i získat zpět bývalé zákazníky. Nicméně pro nás bylo také důležité, že jsme díky oslavám a speciálním nabídkám mohli projevit vděčnost našim zákazníkům a zaměstnancům za jejich věrnost a odhodlání," říká Koch.

Tržby distribuční činnosti METRO Cash & Carry dále dynamicky rostly až o 9,5 % v roce 2013/14 na 2,8 miliard EUR (v místních měnách +13,6 %). Podíl prodejů vlastních značek rovněž vzrostl z 16,8 % na 17,0 %. METRO Cash & Carry má za cíl postupně oddělit přímou distribuci od velkoobchodu a realizovat koncept distribuce potravin pro profesionály. Tento plán zahrnuje distribuční centra, kde budou skladovány produkty určené primárně pro zákazníky ze segmentu gastronomie.


Optimalizace portfolia úspěšně pokračuje

METRO GROUP dosáhla dalšího pokroku v optimalizaci svého portfolia. Na konci listopadu 2014 skupina oznámila, že prodala řeckou velkoobchodní dceřinou společnost MAKRO Cash & Carry místnímu prodejci Sklavenitis. Transakce, která by měla být uzavřena v průběhu prvního pololetí 2015, zahrnuje celou provozní činnost makro Řecko včetně devíti velkoobchodních skladů a souvisejících nemovitosti s hodnotou 65 milionů EUR. „Prodejem našich velkoobchodů v Řecku pokračujeme v prosazování naší strategie zaměřit se na ty země, v nichž máme relevantní pozici na trhu, kterou můžeme použít jako základ pro dlouhodobý růst," komentuje Koch.

Další opatření v rozpočtovém roce 2013/14 zahrnovala odchod METRO Cash & Carry z Dánska (měl by být dokončen k 31. prosinci 2014), ukončení působení ve Vietnamu (transakce se očekává v první polovině roku 2015), prodej sítě Real v Turecku a prodej podílů v britské velkoobchodní společnosti Booker. Transakce umožňují METRO GROUP investovat do budoucího růstu a dále posílit rozvahu.

Hospodářský vývoj v roce 2013/14

Obrat METRO GROUP vzrostl ve finančním roce 2013/14 o 1,3 % (po očištění změn v portfoliu a kurzových vlivů). Like-for-like tržby lehce vzrostly o 0,1 % po poklesu o 1,3 % během předchozího roku. Značně negativní měnové kurzy a vlivy změn portfolia, a to zejména slabý ruský rubl a prodej sítě Real ve východní Evropě, vedly k poklesu prodejů o 4,0 % na 63,0 miliard EUR.

S výsledkem 1,273 miliard EUR nedosáhl ve finančním roce 2013/14 EBIT (zisk před zdaněním a úroky) METRO GROUP úrovně předchozího roku (v roce 2012/13 byl EBIT 1,688 miliard). Tento údaj nicméně zahrnuje mimořádné položky ve výši 454 miliard EUR (v roce 2012/13 tvořily 313 miliard EUR). Tyto mimořádné položky zahrnují opatření směrem k portfoliu, projekty vedoucí ke zvýšení efektivity a ztráty způsobené zhoršením dobrého jména.

EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 1,727 miliard EUR. I když EBIT před započtením mimořádných položek meziročně klesl o 273 milionů EUR, je třeba vzít na vědomí, že výsledek předchozího roku na úrovni 2,00 miliard EUR zahrnoval i příjmy z odprodeje nemovitostí a změn v portfoliu, které přesáhly obvyklou úroveň. Srovnatelný údaj za předchozí rok dosáhl hodnoty přibližně 1,7 miliard EUR.

Skupina METRO očekávala, že EBIT před započtením mimořádných položek zásadně převýší srovnatelnou hodnotu předchozího roku na úrovni 1,7 miliard EUR při stálých měnových kurzech. Tento cíl byl později stanoven na hodnotu 1,75 miliard EUR při stálých měnových kurzech. Ve skutečnosti dosáhla skupina METRO výsledku EBIT před mimořádnými položkami na úrovni 1,727 miliard EUR, a tudíž naplnila svůj cíl. Negativní vliv kurzových změn lze vyčíslit na 82 milionů EUR.

Zisk ve finančním roce 2013/14 dosáhl 182 milionů EUR, což je o 124 milionů EUR více než v roce předchozím (v roce 2012/13 částka 58 milionů EUR). Bez minoritních podílů dosáhl zisk pro akcionáře METRO AG 127 milionů EUR (v roce 2012/13 to bylo 35 milionů EUR). To odpovídá výraznému růstu o 162 milionů EUR. Zisk za dané období při zohlednění mimořádných položek v hodnotě 491 milionů EUR dosáhl 673 milionů EUR (v roce 2012/13 580 milionů EUR). Ve finančním roce 2013/14 vygenerovala skupina METRO vyšší výnos na akcii v hodnotě 0,39 EUR (v roce 2012/13 to bylo -0,11 EUR).

Výnos na akcii před započtením mimořádných položek dosáhl 1,84 EUR (v roce 2012/13 1,47 EUR). Na valné hromadě, která se uskuteční 20. února 2015, navrhne vedení METRO AG vyplacení dividendy 0,90 EUR na běžnou akcii. Dividendová politika skupiny METRO AG určuje vyplatit 40 až 50 % výnosu na akcii před mimořádnými položkami. Letošní návrh odpovídá výplatě na úrovni 48,9 %.

Skupina METRO dokázala snížit svůj čistý dluh na meziroční bázi o 736 milionů EUR. Čistý dluh dosáhl k 30. září 2014 hodnoty 4,7 miliardy EUR (údaj k 30. 09. 2013: 5,4 miliardy EUR).

Výhled

Pro finanční rok 2014/15 očekává METRO GROUP s ohledem na měnové vlivy a současnou strukturu skupiny lehký růst celkových tržeb, a to i přes přetrvávající náročnou ekonomickou situaci. Co se like-for-like prodejů týká, předvídá METRO GROUP mírný růst, který bude kopírovat 0,1 % nárůst v období 2014/15. Ve finančním roce 2014/15 bude vývoj výnosů stále ovlivňován přetrvávajícím náročným ekonomickým prostředím. I tak si je METRO GROUP jisté, že může znovu dosáhnout mírného nárůstu výnosů díky krokům, které společnost podnikla, a bude nadále pokračovat v transformaci svého obchodního modelu. Mimo to se METRO GROUP v roce 2014/15 důsledně zaměří na efektivní strukturu a přísné řízení nákladů. Z těchto důvodů očekává METRO GROUP růst EBIT před mimořádnými položkami (při zohlednění kurzových vlivů) mírně nad výsledkem roku 2013/14 ve výši 1,727 miliardy EUR, což zahrnuje obvyklou úroveň příjmů z prodeje nemovitostí.

METRO Cash & Carry

V roce 2013/14 dokázalo METRO Cash & Carry zvýšit své like-for-like tržby o 1 %. Celkové prodeje klesly o 2,1 % na 30,5 miliardy EUR v důsledku silně negativních kurzových vlivů. Naproti tomu prodeje v místní měně vzrostly o 2,0 %. V Německu se tržby METRO Cash & Carry snížily pouze mírně o 0,4 % na 4,8 miliardy EUR (pokles o 0,3 % v pohledu like-for-like). V průběhu finančního roku 2013/14 se objevil trend lehkého zlepšení, které přinesla úspěšná změna produktových řad. Celkové tržby METRO Cash & Carry z pohledu like-for-like rostly ve čtvrtém čtvrtletí 2013/14 již páté čtvrtletí v řadě. Aktivity spojené s padesátým výročím této velkoobchodní sítě měly patrný pozitivní vliv v září.

EBIT METRO Cash & Carry dosáhl ve finančním roce 2013/14 hodnoty 904 milionů EUR (v roce 2012/13 to bylo 1,205 miliardy EUR) a zahrnoval mimořádné položky v hodnotě 221 milionů EUR. Nejvyšší mimořádnou položkou je bezhotovostní náklad za poškození dobrého jména METRO Cash & Carry v Nizozemí (88 milionů EUR). Mimo to jsou zahrnuty náklady na rekonstrukce a uzavírání, které jsou rozloženy do mnoha individuálních opatření. EBIT před mimořádnými položkami dosáhl 1,125 miliard EUR (v roce 2012/13 1,379 miliard EUR). Tento pokles je způsoben zejména chybějícími příjmy z transakcí s nemovitostmi ve Francii v předchozím roce a také negativním vlivem měnových kurzů. Pokud zohledníme tyto vlivy, tržby se před započtením mimořádných položek zlepšily.

METRO/MAKRO Cash & Carry provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů ve 27 zemích. Společnost celosvětově zaměstnává přibližně 117 000 lidí a za fiskální rok 2013/2014 dosáhla prodejů v celkové výši 31 miliard EUR. METRO Cash & Carry tvoří prodejní divizi skupiny METRO GROUP, která je jednou z největších mezinárodních retailových společností. Za fiskální rok 2013/2014 dosáhl její obrat 63 miliard EUR. Společnost působí v 31 zemích, má 250 000 zaměstnanců a provozuje zhruba 2 200 obchodů. Výkon skupiny METRO GROUP je založen na síle obchodních značek, které působí nezávisle ve vlastních tržních segmentech: METRO/MAKRO Cash & Carry jako světový lídr v oblasti samoobslužných velkoobchodů, Real mezi hypermarkety, Media Markt a Saturn jako evropský lídr v oblasti prodeje spotřební elektroniky, a Galeria Kaufhof v segmentu obchodních domů.


Pro více informací kontaktujte:

Tereza Knířová
Inspiro Solutions
tel.: +420 724 352 211
e-mail: tereza.knirova@inspiro-solutions.cz

Ivan Tučník
manažer komunikace makro ČR
tel: +420 777 923 401
e-mail: ivan.tucnik@makro.cz
www.makro.czwww.facebook.com/makro.czwww.twitter.com/makrocr

Tisková zpráva ke stažení