Obchodní podmínky

společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

registrovaná: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 83051
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha 515
IČO:26450691, DIČ:CZ26450691

Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
účinné od 1. 11. 2017

1. Obecně
1.1. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem v Praze 5, Jeremiášova 1249/7 (dále jen společnost MAKRO) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash and carry registrovaným podnikajícím subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenu dohodu o registraci, vydány zákaznické karty a tak uzavřenou smlouvu o prodeji, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

1.2. Společnost MAKRO vydá zákaznickou kartu zákazníkovi po splnění podmínek pro její vydání, a to nejvýše pěti oprávněným zástupcům zákazníka - určeným fyzickým osobám (držitelům karty). O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti MAKRO.

1.3. Držitele karty určuje výhradně zákazník, tj. osoba oprávněná za něj jednat.
Všechny nákupy realizované na základě vydané zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet zákazníka.

1.4. Zákazník je oprávněn v souvislosti se svým podnikáním na základě karty vydané jím určeným držitelům nakupovat zboží a jiné nabízené služby ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO.

2. Podmínky registrace a vydání zákaznické karty
2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikajícím subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska nepřenositelnou zákaznickou kartu na základě žádosti o registraci a po:

  • předložení originálu živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění);
  • prokázaní aktivního podnikání (vystavené faktury, výpis z bankovního účtu)
  • vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s těmito Obchodními podmínkami společnosti MAKRO

2.2. Registrovaným zákazníkům v případě ztráty, změny osoby oprávněného držitele a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska novou kartu za poplatek, jehož výše je uvedena v aktuálním ceníku společnosti MAKRO.

2.3. Vlastníkem karty zůstává společnost MAKRO, která je oprávněna za stanovených podmínek použití karty zablokovat nebo ji odejmout.

2.4. O případném vydání nové zákaznické karty zákazníkům, jimž byla karta dříve zablokována, rozhodne na základě písemné žádosti společnost MAKRO.

2.5 Subjekt s jedním identifikačním číslem může uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti MAKRO.

2.6. Společnost MAKRO je oprávněna vydat i jiné než standardní zákaznické karty, vymezující užší podmínky spolupráce.

3. Zrušení registrace a odstoupení společnosti MAKRO od smlouvy o prodeji
3.1. Registrovaným zákazníkům společnosti MAKRO, kteří:

a) o zablokování zákaznické karty sami požádají nebo
b) zneužijí zákaznickou kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo
c) v případě, že držitelé karty anebo osoby k zákaznické kartě jejím držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO nebo
d) v období stanoveném společností MAKRO nerealizují nákup a nedosáhnou obratového limitu ve velkoobchodních střediscích stanoveného společností MAKRO, nebo
e) opakovaně nerespektují bezpečnostní opatření společnosti MAKRO, nebo
f) ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
g) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost MAKRO či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost MAKRO zákaznickou kartu zablokuje a odstoupí od smlouvy se zákazníkem.

3.2. Není-li zákaznická karta z důvodů shora uvedených odebrána v zákaznickém oddělení velkoobchodního střediska, je zákazník povinen kartu po jejím zablokování bez zbytečného odkladu společnosti MAKRO vrátit, jinak je společnost MAKRO oprávněna vyžadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním karty a náhradu případné škody.

3.3 Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů zákazník společnosti MAKRO svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost MAKRO na tento fakt upozornit a společnosti MAKRO kartu vrátit, jinak je společnost MAKRO oprávněna její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na oprávněných držitelích.

3.4. Společnost MAKRO je oprávněna kartu zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od smlouvy (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou reklamaci, důležitého sdělení zákazníkovi aj.)

3.5 Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat. V případě, že změnu registrace bude požadovat kterýkoliv oprávněný držitel zákaznické karty, má se za to, že tak jedná na základě řádného zmocnění registrovaného zákazníka. Zákazník tímto zmocňuje osoby jím určené jako držitelé karty k jednání se společností MAKRO v uvedeném rozsahu.

4. Zvláštní obchodní podmínky
4.1 Společnost MAKRO si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo:
a) odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznickou kartu osobám, které se neprokáží při vstupu do velkoobchodního střediska oprávněnou držbu karty jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.),
b) odmítnout přístup více jak jedné osobě v doprovodu držitele zákaznické karty,
c) odmítnout zejména z bezpečnostních důvodů přístup dětem mladším 12ti let,
d) odmítnout přístup osobám s osobními zavazadly přesahujícími vymezený rozměr, která nebyla uložena v bezpečnostních schránkách ve vstupu do velkoobchodního střediska,
e) odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku,
f) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska,
g) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech,
h) pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne,
i) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží až po opuštění velkoobchodního střediska.

4.2. Ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO není dovoleno bez souhlasu ředitele velkoobchodního střediska a vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy.

4.3. Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.

4.4. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami zákazník uděluje společnosti MAKRO, jakožto správci, rovněž souhlas se zpracováním sdělených osobních údajů, tak jako i s jejich zpracováním ze strany smluvních partnerů společnosti MAKRO, jakožto zpracovatelů, za účelem poskytování informací o společnosti MAKRO, jejích produktech a reklamních aktivitách včetně poskytování vzorků a pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platné právní úpravy, a to po dobu trvání registrace nebo do odvolání tohoto souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje (například transakční data). Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány i mimo území České republiky za stejných podmínek. Osobní údaje mohou být zpřístupněny a předávány také dalším společnostem z koncernu METRO AG, tak jako i smluvním partnerům společnosti MAKRO včetně provozovatelů sociálních sítí jako je například Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Pinterest, Vimeo, Snapchat, apod., pro výše uvedené účely. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek uvedených v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“). Zákazník potvrzuje, že veškeré sdělené údaje jsou pravdivé, jinak odpovídá za následek nepravdivě uvedených údajů. Dále i potvrzuje, že byl řádným způsobem poučen o svých právech, a tedy bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona, tj. zejména, že poskytnutí údaje je dobrovolné, že udělený souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti MAKRO odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz, likvidaci, atd.  V případě, že by zákazník zjistil, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, může žádat společnost MAKRO o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li žádosti zákazníka vyhověno má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že nebude zákazník souhlasit s dalším využíváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv požádat o výmaz poskytnutých dat z databáze zasláním vzkazu skrze Kontaktní formulář nebo na adrese společnosti MAKRO.

4.5 Na základě registrace zákazníka pro účely společností MAKRO poskytovaných služeb mohou být zákazníkovi přiděleny přístupové údaje, na jejichž základě je zákazník oprávněn objednávat či nakupovat zboží u společnosti MAKRO. Veškeré přístupové údaje včetně hesla do jakékoliv aplikace společnosti MAKRO jsou přísně důvěrné a zákazník je povinen o nich zachovávat mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.

Veškeré individuální ceny zboží či individuální cenové nabídky sdělené v jakékoliv formě společností MAKRO zákazníkovi jsou součástí obchodního tajemství společnosti MAKRO a zákazník je povinen o nich zachovávat přísnou mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.

V případě porušení zákazníkem jakékoliv jeho výše uvedené povinnosti je společnost MAKRO oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené dle příslušných obchodních podmínek a současně zrušit registraci zákazníka opravňující jej k nakupování zboží od společnosti MAKRO a vymáhat po zákazníkovi veškeré škody jí v důsledku této skutečnosti vzniklé.

4.6 Společnost MAKRO je oprávněna navrhovat změny těchto obchodních podmínek. Společnost MAKRO poskytne zákazníkovi informace o navrhované změně těchto obchodních podmínek nejméně třicet (30) kalendářních dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti. Informace o navrhované změně, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, poskytne společnost MAKRO zákazníkovi písemně či jiným způsobem komunikace s ním dohodnutým.  Společnost MAKRO je povinna mít navrhované znění těchto obchodních podmínek k dispozici ve svých velkoobchodních střediscích a umístit je i na své webové stránce www.makro.cz/obchodní-podmínky. Pokud zákazník nevyužije svého práva písemně odmítnout navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek nejpozději jeden (1) kalendářní den před navrhovaným dnem účinnosti takové změny, platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého společností MAKRO.  V případě, že zákazník výše uvedeným způsobem odmítne návrh společnosti MAKRO na změnu těchto obchodních podmínek, tak mu vzniká právo písemně vypovědět smlouvu uzavřenou se společností MAKRO dle těchto obchodních podmínek a po dobu výpovědní doby budou pro zákazníka nadále platné a účinné obchodní podmínky ve znění před navrhovanou změnou. Výpovědní doba v takovém případě činí třicet (30) kalendářních dnů a počíná běžet doručením výpovědi společnosti MAKRO. Jestliže zákazník navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek písemně neodmítne nebo navrhovanou změnu obchodních podmínek odmítne, ale nevyužije vzniklé právo smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek výše uvedeným způsobem písemně vypovědět, tak platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého společností MAKRO. Obchodní podmínky E-commerce

Obchodní podmínky e-commerce (dále jen “Obchodní podmínky“)

I. Prodej zboží prostřednictvím služby “Sortiment online“
Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. (dále jen „společnost MAKRO“) nabízí pro své zákazníky s „Cash & Carry“ registrací službu “Sortiment on-line“.
“Sortiment on-line“ představuje nový prodejní kanál definovaného sortimentu společnosti MAKRO prostřednictvím internetové stránky www.makro.cz sekce „Sortiment on-line“. Zboží prodávané prostřednictvím této služby je specificky označeno, zařazeno do režimu „závoz“ a doručováno na místo určené registrovaným zákazníkem v příslušné objednávce (tato služba dále jen označena jako „e-shop služba“).
Společnost MAKRO také umožňuje v rámci služby “Sortiment on-line“ i) vytvořit svým registrovaným zákazníkům „nákupní seznam“ včetně uvedení aktuálních cen zboží a jeho dostupnosti dle jednotlivých velkoobchodních středisek a ii) zakoupit zboží uvedené v „nákupním seznamu“ ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO.

II. Ceny a cenové podmínky
Aktuální ceny zboží prodávaného prostřednictvím e-shop služby   jsou uvedeny na internetové stránce www.makro.cz v sekci „Sortiment on-line“.
Všechny ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH.
V ceně zboží není zahrnuto „dopravné“. Výše ceny „dopravného “ je závislá na objemu zboží a způsobu platby. Informace o ceně „dopravného “ bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků do objednávky e-shop služby a bude zobrazena v přehledu objednávky jako samostatná položka.

III. Dostupnost zboží
Dostupnost zboží nabízeného k prodeji prostřednictvím e-shop služby na www.makro.cz v sekci „Sortiment on-line“  je vázána na skladové zásoby. Za účelem zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu registrovaných zákazníků společnosti MAKRO, je společnost MAKRO oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých druhů zboží jedním registrovaným zákazníkem.

IV. Kupní smlouva, nebezpečí škody, vlastnictví  
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží registrovaného zákazníka doručená společnosti MAKRO.  
Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi společností MAKRO a jejím registrovaným zákazníkem uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží nakupované prostřednictvím e-shop služby je společností MAKRO doručeno do místa určeného jejím registrovaným zákazníkem a současně z  jeho strany převzato. Do doby doručení zboží registrovanému zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti MAKRO vykládán jako akceptace nabídky registrovaného zákazníka.
Veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-shop služby se řídí Obchodními podmínkami.
Uzavřením kupní smlouvy registrovaný zákazník, jako strana kupující, stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo zrušit objednávku registrovaného zákazníka nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s registrovaným zákazníkem pokud se a) zboží již nevyrábí nebo b) zboží již nedodává nebo c) výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že registrovaný zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Na registrovaného zákazníka přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku jeho převzetí zboží.
Vlastnické právo ke zboží nabývá registrovaný zákazník v okamžiku kdy je jak uzavřena kupní smlouva, tak i uhrazena celá kupní cena zboží.   

V. Doručení a převzetí
Registrovaný zákazník při objednávce zboží prostřednictvím e-shop služby  zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu objektu, jejíž adresa byla uvedena v objednávce registrovaného zákazníka jako místo doručení.
Společnost MAKRO  se zavazuje  usilovat o doručení ve sjednaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost MAKRO bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.
Zboží je v místě doručení oprávněn převzít pouze registrovaný zákazník či jeho oprávněný zástupce.
Společnost MAKRO je oprávněna k dopravě zboží pro registrované zákazníky dle Obchodních podmínek využívat služeb externích dopravců.
V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném registrovaným zákazníkem v objednávce nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že obstará uskutečněni pokusu o doručeni ještě jednou nasledujici pracovni den.
Marným doručením není dotčeno právo společnosti MAKRO požadovat a vymáhat cenu za dopravu. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost MAKRO Cash & Carry je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za dopravu.

VI. Placení
K úhradě ceny zboží prostřednictvím e-shop služby je registrovaný zákazník oprávněn  použít následující způsoby:
a) Platba předem – online platba
b) Platba na dobírku

VII. Vrácení zboží nepodléhající rychlé zkáze
Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení, zastarání, nebo bylo nevhodně skladováno, bylo s ním nevhodně manipulováno, či s ním bylo nevhodně nakládáno.
Zákazník na své náklady vrací zboží ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO v oddělení zákaznických služeb. Pokud se registrovaný zákazník v případě uznání reklamace na místě nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude registrovanému zákazníkovi cena vraceného zboží vyplacena na přepážce.
Pro vyloučení všech pochybností a nejasností registrovaný zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou registrovaný zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Tímto článkem nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti registrovaného zákazníka, která mu vyplývají z platných právních předpisů nebo Obchodních podmínek ve vztahu k uplatnění jeho práv z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

VIII. Vratné zálohované obaly
Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního zboží. Registrovaný zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách v kterémkoliv velkoobchodním středisku  společnosti MAKRO . Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči při „závozu“ u e-shop služby , stejně tak není možné uplatnit opravný daňový doklad ( dobropis) za vrácené zálohované lahve prostřednictvím e-shop služby.

IX. Reklamace
Registrovaný zákazník je oprávněn  nepřevzít zboží, které je při převzetí poškozené, vadné či nekompletní. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má registrovaný zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží v kterémkoliv velkoobchodním středisku společnosti MAKRO  v oddělení zákaznických služeb.
V případě, že zboží při převzetí registrovaným zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou  má registrovaný zákazník právo na to, aby společnost MAKRO bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku registrovaného zákazníka buď výměnou zboží nebo její opravou či může registrovaný zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že společnost MAKRO neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Společnost MAKRO je povinna si vyžádat doplnění podkladů od registrovaného zákazníka v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů registrovaným zákazníkem.

X. Zvláštní ujednání
Vlastníkem a provozovatelem služby “Sortiment on-line“ je společnost MAKRO, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke službě “Sortiment on-line“. Společnosti MAKRO náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách e-shop služby.
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě “Sortiment on-line“ na dobu nezbytně nutnou k provedení údržby, opravy nebo úpravě systému či zavedení nových prvků e-shop služby.  
Společnost MAKRO není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek e-shop služby mohou objevit. Pokud se společnost MAKRO dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti MAKRO za vady zboží, které prostřednictvím e-shop služby její registrovaný zákazník nakoupil ve smyslu platných právních předpisů.
Společnost MAKRO postupuje při zpracování osobních údajů jejích registrovaných zákazníků plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými. Registrovaný zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti MAKRO po úspěšném splnění kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Registrovaný zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje registrovaných zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje registrovaných zákazníků společnost MAKRO nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje registrovaných zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

XI. Závěrečná  ustanovení
Obchodní podmínky upravují podmínky e-shop služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi společností MAKRO a registrovaným zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.
Právní vztahy neupravené v Obchodních podmínkách se řídí Všeobecnými a zvláštními obchodními podmínkami společnosti MAKRO účinnými od 1.7.2006.
Obchodní podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. S ohledem na skutečnost, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu platné legislativy, tak se vztahy neupravené Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.
Společnost MAKRO je oprávněna kdykoli provést změnu  Obchodních podmínek. Nové znění Obchodních podmínek bude účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.makro.cz, pokud nebude společností MAKRO stanovena pro konkrétní změnu Obchodních podmínek účinnost pozdější. Registrovaný zákazník je povinný se před každým jednotlivým nákupem zboží prostřednictvím e-shop služby seznámit s účinným zněním Obchodních podmínek a bude se mít tedy za to, že pokud registrovaný zákazník nakoupí zboží prostřednictvím e-shop služby poté co změna Obchodních podmínek nabyla účinnosti, tak s  novým zněním Obchodních podmínek v plném rozsahu souhlasí.
Společnost MAKRO  je oprávněna poskytování e-shop služby kdykoli ukončit.
Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.
Jestliže společnost MAKRO v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti MAKRO toto plnění vymáhat. Jestliže společnost MAKRO promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.
Společnost MAKRO neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

XII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:
e-mail: info@makro.cz
telefonická linka: + 420 844 999 111

XIII. Účinnost Obchodních podmínek
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9. 10. 2013.