Obchodní podmínky

makro platební karat

Obchodní podmínky makro pro vydávání a používání makro platebních karet (dále jen „Podmínky“)

I. Vymezení základních pojmů

makro se rozumí společnost MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. se sídlem:
Jeremiášova 1249/7, IC 264 50 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051.
Kartou se rozumí makro platební karta vydaná makro s uvedením čísla karty (PAN), doby platnosti karty, údajů o Majiteli
Účtu, magnetickým záznamem a dalšími bezpečnostními prvky. Karta je určená k platbám za služby a zboží pro obchodní účely Majitele Účtu. Kartu nelze použít k výběrům hotovosti. Karta zároveň slouží na vstup do předem určených prostor velkoobchodních středisek makro.
Majitelem Účtu/Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, na jejíž název / jméno je v makro veden Účet.
Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta na žádost Majitele Účtu vydána.
Limitem Účtu se rozumí celková částka, kterou může mít Držitel Karty k dispozici spolu s ostatními Držiteli Karet vydaných k
Účtu, pro uskutečnění všech Transakcí v rámci daného časového období. Limit Účtu je sjednán mezi Majitelem Účtu a makro. Majitel Účtu je povinen informovat všechny Držitele Karet o Limitu Účtu.
Účtem se rozumí účet právnické nebo fyzické osoby vedený u makro, k němuž je Karta vydána / jsou Karty vydány.
Zůstatkem Účtu se rozumí zůstatek na Účtu v okamžiku provádění Transakce.
Průměrným zůstatkem se rozumí průměrný zůstatek na Účtu v rámci daného časového období.
Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží a služby.
PIN se rozumí osobní číselné heslo (kód), sdělené makro Majiteli Účtu umožňující používání Karty / Karet v elektronických terminálech.
Smlouvou se rozumí Rámcová dohoda o kreditních prodejích včetně příloh nebo Rámcová dohoda o předplacených prodejích včetně příloh.
Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb makro.
Sazebník makro uveřejňuje. Sazebník obsahuje také poplatky související s vydáním a užíváním Karty.
Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů (či některými společně i všemi zároveň):

I) zveřejněním na webových stránkách makro - www.makro.cz ;
II) zveřejněním v prostorech makro velkoobchodních střediscích;
III) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou makro jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany;
IV) elektronicky, a to zasláním do příslušné e-mailové schránky;
V) poskytnutím příslušné dokumentace zachycené na CD, DVD, anebo jiném trvalém nosiči dat.
Všeobecné obchodní podmínky znamená Všeobecné obchodní podmínky společnosti makro v platném znění.

II. Obecná ustanovení

1. Makro vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Podmínkami.
2. Karta je vydána po uzavření Smlouvy.
3. Uzavřením Smlouvy dává Majitel Účtu souhlas, aby po vydání Karty makro prováděla účtování všech Transakcí a poplatků dle Sazebníku na vrub Účtu.
4. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.
5. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty a její expirační doba.
6. V odůvodněných případech, zejména při porušení Smlouvy nebo z technických důvodů, je makro oprávněna bez předchozího upozornění zrušit právo používat Kartu bez ohledu na datum platnosti uvedeném na Kartě nebo odmítnout uskutečnění Transakcí. V případě zrušení práva Kartu používat, je Majitel Účtu povinen vyrovnat bez zbytečného odkladu veškeré splatné či nesplatné pohledávky za společností makro plynoucí z používání Karty.
7. Makro má právo v souvislosti s jakoukoliv Transakcí z bezpečnostních důvodů pozastavit právo Majitele Účtu nakládat s makro kartou do doby konečného vypořádání Transakce.

III. Vydání Karty

1. O vydání Karty může požádat pouze Majitel Účtu nebo osoba jím zplnomocněná na zastupování prostřednictvím Žádosti na oddělení Mservis velkoobchodního střediska makro .
2. Majitel Účtu odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti a jejich aktualizaci v případě změny.
3. Smlouva je s Majitelem Účtu uzavřena schválením a podepsáním smluvními stranami.
4. Majitel Účtu může požádat o vydání Karty i pro osobu, kterou zmocní k disponování s finančními prostředky na Účtu prostřednictvím Karty. Majitel Účtu odpovídá za dodržování Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek Držitelem Karty. K jednomu účtu je možno požádat o vydání max. 5 Karet.
5. Na vydání Karty není právní nárok.
6. Výše limitu Transakcí k Účtu je stanovena makro a muže být makro kdykoli změněna z důvodu, pro který je makro oprávněna zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení platebního příkazu. Výše limitu Transakcí k Účtu též muže být změněna na žádost Majitele Účtu.
7. Po uzavření Smlouvy je nutné si PIN jednorázově změnit na Pultu Partnerů, není-li dohodnuto jinak. Majitel účtu určí počet držiteů karet a zabezpečí doručení PIN.
8. Kartu může po obdržení PIN vyzvednout pouze Majitel Účtu nebo osoba jím zplnomocněná na zastupování, a to pouze na Pultu Partnerů velkoobchodního střediska makro, není-li dohodnuto jinak.
9. Vydaná Karta zůstává ve vlastnictví makro po celou dobu její platnosti.
10. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, Karta je platná 4 roky do posledního dne měsíce uvedeného na Kartě. Pokud Majitel Účtu do 30 dnů před ukončením platnosti Karty nesdělí písemně makro, že nová Karta nemá být vydána, makro vydá Majiteli Účtu novou Kartu.
11. Neplatnou Kartu je Držitel Karty povinen zničit (přestřihnout na dvě části). Majitel Účtu odpovídá za případné škody způsobené zneužitím neplatné Karty.
12. Majitel Účtu podpisem Smlouvy souhlasí s tím, aby makro , v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré jeho/její osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté makro v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu.
13. makro je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat dalším společnostem ze skupiny METRO, Majiteli Účtu, dalším společnostem ze stejné skupiny společností, v jaké se nachází Majitel Účtu, třetím stranám a všem jejím zástupcům a dodavatelům, kteří se podílejí na technickém zabezpečení platebních transakcí Kartou, informace o Držiteli Karty, Majiteli Účtu, Transakcích a Kartě za účelem správy Karty, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou. makro Uveřejní seznam všech subjektů, kterým mohou být poskytnuty informace dle tohoto odstavce.

IV. Zvláštní ustanovení

1. Limit Účtu muže být makro kdykoli změněn, a to i bez předchozího oznámení Majiteli Účtu, z důvodu, pro který je makro oprávněno zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení Transakce.

V. Používání Karty

1. Karta je určena výhradně k platbám za zboží a služby v makro velkoobchodních střediscích v rámci stanoveného Limitu Účtu.
2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí zadání PIN při bezhotovostních platbách za zboží a služby.
3. Držitel Karty nemůže odvolat Transakci poté, (i) co byla přijata, nebo (ii) co předal svůj souhlas s Transakcí příjemci platby, podle toho co nastane dříve.
4. Okamžikem přijetí Transakce se pro účely těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy makro obdrží zprávu obsahující detaily příslušné Transakce.
5. makro může odmítnout provedení Transakce platební kartou podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zejména:
• z důvodu bezpečnosti Karty či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty nebo Úctu (např. pokud se makro nedaří kontaktovat Majitele Účtu i Držitele Karty, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí, nebo pokud má makro podezření, že došlo k selhání ochrany PIN);
• z důvodu významného zvýšení rizika
• v případě, že Majitel Účtu má vůči makro nesplněný splatný závazek;
• pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis;
• pokud nejsou splněny podmínky pro provedení Transakce stanovené těmito Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo jinou dohodou mezi makro a Majitelem Účtu.
6. Pokud to bude možné, makro Držiteli Karty oznámí důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí provedení Transakce. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění těchto informací bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem.
7. Transakce, o kterých makro obdrží zprávu, jsou zaúčtovány na vrub Účtu v měně Účtu, a to obvykle následující pracovní den po obdržení zprávy makromakro nezkoumá oprávněnost Transakcí.
8. makro má právo kdykoliv a bez jakýchkoliv následku zablokovat Kartu a/nebo Účet:
• z důvodu bezpečnosti Karty či Úctu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, nebo pokud má makro podezření, že došlo k selhání ochrany PIN;
• z důvodu významného zvýšení rizika, že Majitel Účtu nebude schopen splácet kredit, který lze čerpat prostřednictvím Karty, nebo nebude schopen splatit příslušnou částku, která byla, je anebo muže být účtovaná na vrub Účtu za platby zboží a služeb;
• pokud o to Majitel Účtu požádá;
• pokud je prostřednictvím Karty provedena platební operace ve výši přesahující limit Transakcí a/nebo Zůstatek Účtu;
• pokud Majitel Účtu či Držitel Karty makro nevrátí Kartu, ačkoli tak učinit měl;
• pokud se Majitel Účtu dostane do prodlení s plněním jiných svých povinností vůči makro nebo poruší jiná svá prohlášení či závazky ve vztahu k makro; nebo
• pokud je k tomu oprávněna podle jiných ustanovení těchto Podmínek a/nebo Všeobecných obchodních podmínek
9. Před zablokováním Karty a/nebo Účtu, nebo není-li to možné,okamžitě poté, je makro povinna informovat Majitele Účtu telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) o zablokování Karty a/nebo Účtu a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty a/nebo Účtu nebo by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, je makro povinno Kartu nebo Účet odblokovat, případně nahradit Kartu vydáním nové Karty.

VI. Doručování, reklamace

1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi makro a Majitelem Účtu dle Smlouvy jsou makro doručovány osobně, doporučenou poštou, faxem či jiným dohodnutým bezpečným způsobem. makro doručuje sdělení, dokumenty a instrukce dle Smlouvy Majiteli Účtu na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
2. Sdělení, dokumenty a instrukce zasílané makro Majiteli Účtu dle Smlouvy se považují za doručené okamžikem, kdy Majitel Účtu příslušné sdělení, dokumenty či instrukce obdržel, jinak pátým dnem po odeslání makro, pokud byly makro odeslány na adresu uvedenou Majitelem Účtu jako Korespondenční v Žádosti, a to i v případe, že se Majitel Účtu o zaslání příslušného sdělení, dokumentu či instrukce nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.
3. Pokud Majitel Účtu nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 12 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků (částky příslušné Transakce) z Účtu. Reklamační nárok uplatňuje Majitel Účtu na makro písemnou formou. O reklamaci je makro povinna rozhodnout nejpozději do 90 dnů od doručení písemné reklamace.
4. V případě oprávněné reklamace, bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu.

VII. Zajištění ochrany a bezpečnosti

1. Majitel Úctu/Držitel Karty je povinen:
• chránit PIN i Kartu před ztrátou či odcizením (zejména má přísně zakázáno poznamenávat si PIN na Kartu, uchovávat PIN společně s Kartou nebo sdělovat PIN jiným osobám);
• zamezit zneužití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty anebo Účtu (zejména neprozrazovat číslo Karty nebo Účtu žádné třetí straně kromě případu spojených s Transakcí nebo při oznamování jakéhokoliv podezření ze ztráty nebo skutečné ztráty, odcizení nebo zneužití Karty, Účtu nebo PIN); a
• chránit další bezpečnostní prvky Karty i údaje týkající se Účtu (to neplatí, pokud je sdělení těchto dalších bezpečnostních prvků třetí osobě nezbytné pro provedení Transakce); a
• přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty a/nebo Účtu.
2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta, Účet nebo PIN zneužit, nebo pokud nebude PIN doručen Majiteli Účtu v příslušném termínu, je Majitel Účtu povinen o tom okamžitě telefonicky informovat makro prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle Uveřejněném makro a oznámeném makro Majiteli Účtu před uzavřením této Smlouvy.
3. V případě, že se Majitel Účtu dopustil hrubé nedbalosti, porušil své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo jednal úmyslně podvodně, nese Majitel Účtu odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím Karty v plném rozsahu.
4. Za případnou škodu způsobenou v důsledku prozrazení PIN třetím osobám odpovídá Majitel Účtu.

VIII. Změna Podmínek a Sazebníku

1. makro muže kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním.
2. makro je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách. Jakákoliv změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro Majitele Účtu příznivější, muže být uplatněna i bez oznámení.

IX. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se řídí obchodním zákoníkem a zákony České republiky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zákazník a makro souhlasí, že se budou snažit vyřešit každý spor, který muže dle této dohody vzniknout. V případe, že se jim nepodaří vyřešit jakýkoliv spor obecný soud společnosti makro bude místně příslušný k řešení takovéhoto sporu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty se řídí zákony České republiky.
3. Na rozhodování sporu z této Smlouvy se použije článek IX. odst. 2 a odst. 4 Všeobecných obchodních podmínek.
4. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. listopadu 2010